7. Sınıf BDS-16. Deneme Cevap Anahtarı Ankara Yayınları

 

 

2023 - 2024 BDS16 7. Sınıf Cevap Anahtarı Ankara Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 20 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B   1 20 Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. D   1 20 Takım yıldızı kavramını açıklar. A
2 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   2 19 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. D   2 19 Sıcaklığın çözünme hızına etkisini deneyle açıklar. C
3 18 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C   3 18 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. B   3 18 Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini belirtir. A
4 17 Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B   4 17 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. C   4 17 Uzay teknolojilerini açıklar. D
5 16 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   5 16 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   5 16 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. B
6 15 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. B   6 15 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. D   6 15 Hücre bölünmesinin canlılar için önemini açıklar. D
7 14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D   7 14 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B   7 14 Koyu renkli maddelerin ışığı daha çok soğurduğunu söyler. D
8 13 Yazdıklarını düzenler. A   8 13 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. C   8 13 Enerjinin korunumunu açıklar. A
9 12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. D   9 12 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C   9 12 Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için kuvvet uygulanması gerektiğini açıklar. D
10 11 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C   10 11 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   10 11 Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. D
11 10 Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. A   11 10 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   11 10 Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. B
12 9 Metinle ilgili sorular sorar. C   12 9 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   12 9 Enerjinin korunumunu açıklar. C
13 8 Metindeki anlatım biçimlerini belirler. B   13 8 Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. B   13 8 Buharlaştırma yöntemiyle ayrılan karışımlara örnek verir. A
14 7 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. A   14 7 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. A   14 7 Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. C
15 6 Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. A   15 6 Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. A   15 6 Homojen karışımları açıklar. B
16 5 Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D   16 5 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C   16 5 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. C
17 4 Yazdıklarını düzenler. D   17 4 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D   17 4 Homojen karışımları açıklar. B
18 3 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C   18 3 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. A   18 3 Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. D
19 2 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   19 2 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. C   19 2 Mayozun canlılar için önemini açıklar. B
20 1 Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. A   20 1 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B   20 1 Yüzdürme yöntemiyle ayrılan karışımlara örnek verir. C
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 10 Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. B   1 10 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. A   1 10 Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. A
2 9 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A   2 9 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. D   2 9 Students will be able to write pieces about daily routines and preferences. C
3 8 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C   3 8 Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. A   3 8 Students will be able to express needs and quantity. B
4 7 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. C   4 7 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. D   4 7 Students will be able to talk about past events with definite time. D
5 6 Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. C   5 6 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B   5 6 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. B
6 5 Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir. D   6 5 Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D   6 5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C
7 4 Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. D   7 4 Felak suresini okur, anlamını söyler. B   7 4 Students will be able to make simple suggestions. C
8 3 Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. D   8 3 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D   8 3 Students will be able to write pieces describing wildlife. D
9 2 XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder. B   9 2 Haccın yapılışını özetler. C   9 2 Students will be able to understand texts about celebrations. D
10 1 Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. A   10 1 Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C   10 1 Students will be able to state their preferences. A