BDS-10. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı Aydın Yayınları

2023 - 2024 BDS10 5. Sınıf Cevap Anahtarı - Aydın Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 7 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   1 15 Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. D   1 8 Ay'ın evrelerinin oluş sırasını belirtir. B
2 8 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C   2 14 Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. C   2 7 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. A
3 5 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A   3 13 En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. B   3 9 Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. C
4 6 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   4 10 En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. D   4 12 Nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlılara örnek verir. D
5 12 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D   5 8 Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A   5 11 Omurgalı hayvanlara örnek verir. B
6 11 Metni yorumlar. A   6 9 Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. B   6 6 Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. A
7 10 Metinle ilgili sorulara cevap verir. B   7 3 Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. B   7 5 Perde ve engelin yeri sabitken ışık kaynağının engele uzaklığının değişmesinin gölge alanını nasıl etkilediğini çizerek açıklar. D
8 9 Metnin konusunu belirler. A   8 4 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. D   8 14 İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. A
9 14 Metinle ilgili sorulara cevap verir. C   9 1 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. A   9 13 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğini deneylerle gösterir. B
10 13 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C   10 2 Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. A   10 15 Işığın izlediği yolu basit ışık ışınları çizerek gösterir. D
11 15 Yapım ekinin işlevlerini açıklar. D   11 7 Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. C   11 2 Isı alışverişi sırasında sıcaklığı fazla olan maddenin ısı verdiğini, sıcaklığı az olan maddenin ısı aldığını belirtir. D
12 3 Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. B   12 5 Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. C   12 1 Katılarda genleşme olayına günlük yaşamdan örnekler verir. C
13 2 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   13 6 Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. B   13 10 Dinamometredeki uzama miktarının asılı olan cismin ağırlığıyla olan ilişkisini açıklar. C
14 4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. C   14 12 Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. C   14 4 Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları belirtir. D
15 1 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. A   15 11 Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. D   15 3 Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. A
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 6 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. A   1 3 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. D   1 2 Students will be able to understand simple texts about sports activities. D
2 7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. B   2 5 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler. C   2 1 Students will be able to understand simple requests for permission and their responses. C
3 2 Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. A   3 4 Sofra adabına riayet eder. A   3 8 Reading C
4 1 Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar. B   4 2 Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. A   4 9 Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters. A
5 9 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. D   5 1 Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. B   5 10 Reading C
6 8 Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder. B             6 7 Students will be able to follow a simple story with visual aids. D
7 10 Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. D             7 6 Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. A
8 4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. D             8 5 Students will be able to use simple utterances to state personal opinions about movies and movie characters. D
9 3 Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. C             9 4 Students will be able to name the common illnesses in a simple way. C
10 5 Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. C             10 3 Students will be able to recognize the use of rising intonation to ask for clarification. B