BDS-07. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı Açı Yayınları Efsane Serisi

2023 - 2024 BDS07 5. Sınıf Cevap Anahtarı - Açı Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D   1 12 Dört işlem içeren problemleri çözer. C   1 10 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. B
2 10 Bilgilendirici metin yazar. A   2 13 Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. A   2 11 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. D
3 11 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A   3 14 Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. D   3 12 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. A
4 12 Medya metinlerini değerlendirir. D   4 15 En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. B   4 13 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. B
5 13 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   5 16 Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. A   5 14 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. B
6 14 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. D   6 17 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. B   6 15 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. A
7 15 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   7 18 Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. D   7 16 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. D
8 16 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D   8 19 Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. C   8 17 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. D
9 17 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D   9 20 Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. A   9 18 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. D
10 18 Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. D   10 1 Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. B   10 19 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. A
11 19 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. C   11 2 Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. D   11 20 Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. D
12 20 Metnin konusunu belirler. A   12 3 Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. C   12 1 Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. C
13 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   13 4 Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. A   13 2 Güneş’in özelliklerini açıklar. 5.1.2.1 Ay’ın özelliklerini açıklar. D
14 2 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B   14 5 Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. B   14 3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. C
15 3 Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. A   15 6 Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. C   15 4 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. C
16 4 Yapım ekinin işlevlerini açıklar. D   16 7 Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur. D   16 5 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. B
17 5 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. D   17 8 Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. D   17 6 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
18 6 Yazdıklarını düzenler. A   18 9 Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur. B   18 7 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
19 7 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. C   19 10 Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür. C   19 8 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. A
20 8 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A   20 11 Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. A   20 9 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. A   1 7 Allah’ın (cc.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. A   1 5 Greeting and meeting people C
2 6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. D   2 8 Allah’ın (cc.) her şey işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. C   2 6 Asking for and giving directions A
3 7 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. C   3 9 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. B   3 7 Describing characters / people C
4 8 Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder. A   4 10 Ramazan ayını ve orucun önemini fark eder. D   4 8 Expressing ability and inability D
5 9 Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. B   5 1 Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. C   5 9 Describing characters / people B
6 10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. C   6 2 İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. D   6 10 Making simple suggestions C
7 1 Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. D   7 3 İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. C   7 1 Expressing likes and dislikes D
8 2 Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. D   8 4 Sofra adabına riayet eder. A   8 2 Describing what people do regularly A
9 3 Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir. C   9 5 Hz. Lokman (as.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. D   9 3 Expressing illnesses, needs and fellings D
10 4 Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. C   10 6 İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. B   10 4 Expressing likes and dislikes B